Đặc quyền đăng ký mới và cập nhật đặt tên cho phần cứng Google Meet trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Tháng 8 16, 2021


Tính năng mới:

Google đang thực hiện hai cải tiến liên quan đến các kiểm soát của quản trị viên đối với phần cứng của Google Meet:

  • Đặc quyền đăng ký mới: quản trị viên có thể sử dụng đặc quyền quản trị viên "Đăng ký phần cứng Google Meet" mới để giới hạn việc đăng ký thiết bị mới cho những người dùng được cấp phép.

  • Nội dung cập nhật dành cho quản lý phần cứng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên: các tham chiếu cũ tới “Chromebox cho cuộc họp” sẽ được đổi tên thành “Phần cứng Google Meet” và sẽ phải tổ chức phải cài đặt lại một ít.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Đặc quyền quản trị viên mới này cung cấp chức năng bảo mật nâng cao bằng cách cho phép quản trị viên giới hạn những người trong tổ chức có thể đăng ký thiết bị phần cứng Google Meet mới và sử dụng giấy phép. Các cập nhật đặt tên sẽ giúp tăng tính nhất quán và rõ ràng của việc quản lý các thiết bị phần cứng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Thông tin chi tiết:

Đặc quyền đăng ký mới

Là một phần của đợt ra mắt này, Google đang tạo:

  • Đặc quyền “Đăng ký phần cứng của Google Meet” mới có thể được cấp cho các quản trị viên phần cứng của Google Meet.

  • Chính sách “Yêu cầu đặc quyền đăng ký” mới trong Dịch vụ cài đặt nhóm trong cài đặt phần cứng của Google Meet.

Việc bật chính sách Yêu cầu đặc quyền đăng ký cho tổ chức sẽ yêu cầu bất kỳ người dùng nào cung cấp thiết bị mới phải có đặc quyền Đăng ký quản trị viên phần cứng của Google Meet. Nếu không, đăng ký sẽ bị chặn trong quá trình thiết lập và không có giấy phép được sử dụng.

Cập nhật cho quản lý phần cứng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Để tạo được sự nhất quán và rõ ràng, Google sẽ bắt đầu cập nhật một số tham chiếu kế thừa còn lại của Chromebox cho cuộc họp với phần cứng Google Meet. Quản trị viên có thể nhận thấy sự thay đổi này trong trang Chính sách bảng điều khiển dành cho quản trị viên, trang Đặc quyền và vai trò quản trị viên cũng như trang Đăng ký.

Ngoài ra, trang cài đặt phần cứng của Google Meet hiện sẽ có một thẻ kết hợp duy nhất cho Cài đặt thiết bị. Các mục này trước đây đã được tách biệt trong cài đặt Meet và cài đặt Hệ thống. 

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: đặc quyền đăng ký mới và việc thực thi liên quan chỉ được áp dụng đối với toàn bộ tổ chức, không áp dụng đối với các nhóm hoặc đơn vị tổ chức cụ thể. Những thay đổi đối với đăng ký này sẽ chỉ ảnh hưởng đến các thiết bị trong tương lai; những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các thiết bị đã được cấp phép và đăng ký thành công.Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách đăng ký các thiết bị phần cứng của Google Meet vào tổ chức.

  • Người dùng cuối: không có tác động đối với người dùng cuối.

Đặc quyền quản trị viên mới "Đăng ký phần cứng Google Meet" trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Cài đặt thực thi đặc quyền quản trị viên mới để đăng ký các thiết bị phần cứng Google Meet mới

Phần 'Cài đặt thiết bị' mới trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace có giấy phép phần cứng của Google Meet.

Nguồn: LVtech