Chỉ định hồ sơ SSO cho các đơn vị tổ chức hoặc nhóm với bản beta SSO SAML mới

Tháng 8 14, 2021


Tính năng mới:

Hiện tại, quản trị viên có thể định cấu hình để xác thực người dùng bằng cách sử dụng nhà cung cấp danh tính bên thứ ba - cấu hình này áp dụng cho tất cả người dùng trong miền. Giờ đây, quản trị viên có tùy chọn chỉ định nhóm hoặc đơn vị tổ chức (OU) để xác thực một tập hợp người dùng. Tính năng này bắt đầu khả dụng từ hôm nay ở bản beta mở, có nghĩa là quản trị viên có thể sử dụng mà không cần đăng ký vào một chương trình beta cụ thể.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Hiện tại, khi định cấu hình SSO với nhà cung cấp danh tính bên thứ ba, cài đặt này sẽ áp dụng cho toàn bộ miền. Tuy nhiên, có một số trường hợp có thể muốn một tập hợp con người dùng, chẳng hạn như nhà cung cấp hoặc nhà thầu, xác thực với Google. Bản beta SSO từng phần cung cấp sự linh hoạt trong việc chỉ định phương thức xác thực cho nhiều người dùng khác nhau trong tổ chức nếu cần.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, điều hướng đến Bảo mật > Cài đặt > Thiết lập đăng nhập một lần (SSO) bằng iDP của bên thứ ba > Quản lý chỉ định Hồ sơ SSO. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chỉ định hồ sơ SSO cho các đơn vị tổ chức hoặc nhóm.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu vào ngày 29/07/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace và Cloud Identity.

Nguồn: LVtech