Đặt mã hóa phía máy khách làm chế độ mặc định đối với email, sự kiện và tệp mới

Tháng 12 08, 2023


Tính năng mới:

Giờ đây, quản trị viên có thể bật mã hóa phía máy khách (CSE) theo mặc định cho:

  • Thư Gmail mới được tạo, sự kiện Google Calendar.

  • Các tệp Google Docs, Sheets, Slides mới được tạo.

  • Các tệp Google Drive mới được tải lên.

Quản trị viên có thể bật tính năng mã hóa phía máy khách ở chế độ mặc định cho người dùng trong đơn vị tổ chức (OU) để thường xuyên xử lý dữ liệu nhạy cảm cần mã hóa bổ sung. Điều này cho phép các tổ chức linh hoạt đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ và quy định, đồng thời giảm gánh nặng cho các chương trình quản lý thay đổi. Người dùng được nhắc tạo đối tượng CSE nguyên bản trong mỗi ứng dụng, nghĩa là email, sự kiện và tệp được mã hóa theo mặc định bằng khóa do khách hàng quản lý và ở chế độ riêng tư với Google. Đối với các tổ chức có nhu cầu về quy định hoặc chủ quyền nghiêm ngặt, điều này có thể giúp thu hẹp khoảng cách tuân thủ bằng cách đặt mặc định cho người dùng chế độ ưu tiên để xử lý dữ liệu nhạy cảm.

Drive

Gmail

Tính năng này ban đầu khả dụng trên web và sẽ hỗ trợ cho các ứng dụng di động trong tương lai.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này rất quan trọng đối với quản trị viên Google Workspace vì cải thiện hành vi tuân thủ của người dùng mà không làm giảm năng suất và tăng quyền kiểm soát cho những quản trị viên thực hiện chính sách kiểm soát dữ liệu. Điều này cũng bao gồm cải thiện nhật ký kiểm tra, cung cấp thêm chi tiết cho quản trị viên biên soạn báo cáo tuân thủ quy định.

Workspace đã sử dụng các tiêu chuẩn mã hóa mới nhất để mã hóa dữ liệu theo mặc định, ở trạng thái nghỉ và khi truyền giữa các cơ sở của Google. Mã hóa phía máy khách vượt xa điều này, mang lại cho các tổ chức quyền thẩm quyền kiểm soát và quyền riêng tư với tư cách là chủ sở hữu duy nhất của khóa mã hóa riêng tư và nhà cung cấp danh tính của khóa mã hóa. Điều này mang lại cho các tổ chức sự tin cậy cao hơn rằng bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả Google và các chính phủ nước ngoài, đều không thể truy cập vào dữ liệu bí mật của tổ chức. Người dùng có thể tiếp tục cộng tác trên các ứng dụng ưa thích trong Workspace trong khi đội ngũ CNTT và nhóm tuân thủ có thể đảm bảo rằng dữ liệu nhạy cảm luôn tuân thủ các quy định.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 5/12/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Quyền kiểm soát có đảm bảo của Google Workspace chỉ được cung cấp dưới dạng tiện ích bổ sung cho khách hàng Google Workspace Enterprise Plus. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện tài khoản Google.

Nguồn: LVtech