Google Classroom hiện hỗ trợ nhập danh sách từ các đối tác SIS

Tháng 12 05, 2023


Tính năng mới:

Giờ đây, người dạy có thể dễ dàng nhập thông tin người học từ hệ thống quản lý thông tin học viên (SIS) vào Google Classroom bằng OneRoster. Việc tích hợp này giúp tiết kiệm thời gian và giúp thiết lập lớp học nhanh hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này khả dụng đối với các miền được kết nối với đối tác SIS–Aspen, Infinite Campus hoặc Skyward. Để bật tính năng này, hãy truy cập http://classroom.google.com/admin. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách kết nối Classroom với SIS.

  • Người dùng cuối: nếu quản trị viên kết nối OneRoster, người dùng có thể nhập thông tin học viên bằng cách đi tới thẻ Mọi người > “Mời học viên” > “Nhập từ SIS”. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Classroon với SIS.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 28/11/2023 (dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2024).

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Education Plus và Teaching and Learning Upgrade.

Nguồn: LVtech