Kiểm soát việc thay thế nền trong Google Meet

Tháng 1 29, 2021


Tính năng mới:

Google đang thêm khả năng cho quản trị viên để bật hoặc tắt việc sử dụng nền tùy chỉnh hoặc cài đặt trước trong Google Meet cho các cuộc họp theo cấp đơn vị tổ chức (OU) tổ chức.

Cài đặt sẽ xác định những người tham gia cuộc họp có thể thay đổi nền của họ khi tham gia cuộc họp hay không. Ví dụ: khi cài đặt TẮT, những người tham gia sẽ không có thay đổi tùy chọn của nền tảng bất kể cài đặt riêng của họ.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp đơn vị tổ chức hoặc cấp nhóm. Lưu ý: tùy chọn “Cho phép người dùng chọn hình ảnh tùy chỉnh” sẽ bị tắt theo mặc định đối với miền Education và Enterprise for Education. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách kiểm soát xem người dùng có thể thay đổi hình nền trong Meet hay không.

Trong phần Google Meet của Admin console, trong cài đặt Meet, quản trị viên có thể kiểm soát việc người dùng có thể thay đổi hình nền trong Meet

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/1/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech