Lỗi tải ứng dụng hiện đã được ghi lại cho các thiết bị phần cứng Google Meet

Tháng 3 12, 2024


Tính năng mới:

Vào tháng 11/2023, Google đã công bố một loạt điểm cải tiến nhằm quản lý các thiết bị phần cứng Google Meet, trong đó bao gồm việc cung cấp thông tin bổ sung về các sự cố của thiết bị, chẳng hạn như nội dung mô tả sự cố, thời điểm phát hiện sự cố, v.v. Hôm nay, Google sẽ thêm một điểm dữ liệu bổ sung: quản trị viên hiện có thể biết khi nào ứng dụng Google Meet không tải được cho một thiết bị.

“Lỗi tải ứng dụng” giờ đây sẽ được hiển thị trong cột “Trạng thái thiết bị”.

Khi nhấp vào cảnh báo, quản trị viên sẽ thấy thông tin chi tiết hơn về lỗi.

Làm thế nào để bắt đầu

  • Quản trị viên:

    • Để lọc cụ thể các thiết bị ở trạng thái “Lỗi tải ứng dụng”, hãy chuyển đến Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Phần cứng Google Meet > Thiết bị > Lọc theo 'Trạng thái thiết bị' và chọn 'Lỗi tải ứng dụng'.

    • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách hiểu cách sử dụng thiết bị trong tổ chức.

  • Người dùng cuối: không có tác động hoặc hành động nào được yêu cầu đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/3/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace có thiết bị phần cứng Google Meet.

Nguồn: LVtech