Mã hóa phía máy khách có thể được chọn làm điều kiện ngăn ngừa mất dữ liệu

Tháng 4 25, 2024


Tính năng mới:

Giờ đây, quản trị viên có thể sử dụng tính năng mã hóa phía máy khách làm điều kiện cho quy tắc ngăn ngừa mất dữ liệu (DLP). Giống như các quy tắc DLP khác, quản trị viên sẽ có thể định cấu hình:

  • Người dùng được cảnh báo trước khi chia sẻ ra bên ngoài.

  • Người dùng bị chặn chia sẻ ra bên ngoài.

  • Khả năng tải xuống, in hoặc sao chép tài liệu bị vô hiệu hóa đối với người nhận xét và người xem.

  • Những sự kiện có nên được gửi đến Trung tâm cảnh báo để truy vấn thêm hay không.

Phương thức mã hoá phía máy khách vượt xa các tiêu chuẩn mật mã mới nhất mà Workspace sử dụng bằng cách trao cho các tổ chức quyền kiểm soát chính thức và quyền riêng tư với tư cách là chủ sở hữu duy nhất của các khóa mã hóa riêng tư và là nhà cung cấp danh tính của các khóa mã hóa. Việc kết hợp mã hóa phía máy khách với các quy tắc DLP giúp quản trị viên xây dựng một khuôn khổ mạnh mẽ hơn nữa về dữ liệu và thông tin nhạy cảm.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/4/2024.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với các phiên bản Google Workspace sau:

  • Enterprise Plus.

  • Education Standard và Plus.

Nguồn: LVtech