Một số thông tin phần cứng Google Meet sẽ không thể truy cập được trên bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Tháng 12 20, 2023


Tính năng mới:

Google đang thực hiện một số thay đổi về cách truy cập về thông tin phần cứng Google Meet:

 • Các trường sau sẽ không còn được xuất từ trang danh sách Thiết bị Meet của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên (Thiết bị > Phần cứng Google Meet > Thiết bị):

  • assignedCalendarGeneratedResourceName

  • assignedRoomResourceName 

  • assignedRoomBuilding 

  • assignedRoomFloor

 • Nếu quản trị viên nhận được thông báo qua email khi phát hiện sự cố phần cứng thì những email đó sẽ không còn bao gồm giá trị “Vị trí tài sản” nữa.

Quản trị viên  vẫn có thể tìm thấy thông tin này bằng cách truy cập trang chi tiết thiết bị trong thẻ Calendar hoặc bằng cách truy vấn phương thức Resources.calendars.list trong Admin SDK API.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về kết nối và cảnh báo ngoại vi.

 • Người dùng cuối: không có tác động nào hoặc yêu cầu hành động nào đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 2/1/2024.

Phiên bản phát hành:

 • Bản cập nhật này ảnh hưởng đến tất cả khách hàng Google Workspace sử dụng thiết bị Meet Hardware.

Nguồn: LVtech