Sử dụng API thống kê tìm kiếm trên đám mây để theo dõi mức sử dụng có thể được lập hóa đơn

Tháng 1 28, 2022


Tóm tắt:

Khách hàng Google Cloud Search hiện có thể sử dụng API thống kê Cloud Search để xem và theo dõi việc sử dụng có thể được lập hóa đơn, chẳng hạn như:

  • Các tài liệu được lập chỉ mục có thể được lập hóa đơn

  • Các truy vấn có thể được lập hóa đơn

  • Các ứng dụng tìm kiếm có thể được lập hóa đơn

Hy vọng rằng cách cung cấp thông tin này tạo điều kiện cho quản trị viên dễ dàng truy cập, khách hàng có thể theo dõi việc sử dụng Cloud Search để lập kế hoạch ngân sách, quản lý chi phí và dự báo thông tin đầy đủ hơn. Truy cập Trung tâm trợ giúp để biết thêm chi tiết về cách tính mức trung bình.

Việc sử dụng dữ liệu được cập nhật hàng ngày và được cộng gộp theo tháng. Ngoài ra, người dùng có thể chỉ định phạm vi ngày và xem mức sử dụng từ các tháng trước hoặc trong một khung thời gian cụ thể.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và lập trình viên: tính năng này được BẬT theo mặc định và có thể được định cấu hình ở cấp miền. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu tài nguyên thống kê.

  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng của Google Cloud Search.

Nguồn: LVtech