Sử dụng chế độ đồng hành để đăng ký phòng hội nghị Google Meet với tư cách danh tính cá nhân

Tháng 6 23, 2023


Tính năng mới:

Một trong những thách thức khi tham gia cuộc họp ảo từ phòng hội nghị là những người trong phòng được xác định bằng tên của phòng hội nghị chứ không phải là cá nhân. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi với tính năng đăng ký chế độ đồng hành mới trong Google Meet. Nếu người dùng đang tham gia cuộc họp từ phòng hội nghị, người dùng có thể sử dụng chế độ đồng hành trên thiết bị cá nhân để đăng ký vào phòng cụ thể đó. Đăng ký phòng cho phép mọi người trong cuộc gọi dễ dàng xác định ai đang ở trong phòng hội nghị, thay vì chỉ nhìn thấy tên phòng hội nghị.

 

Người dùng sẽ được nhắc đăng ký phòng sau khi tham gia chế độ đồng hành trên thiết bị cá nhân

Những người tham gia đã đăng ký sẽ xuất hiện tên dưới phòng họp

 

Những người tham gia đã đăng ký sẽ được nhóm trong phòng hội nghị trong bảng điều khiển

 

Tính năng đăng ký phòng sẽ khả dụng theo mặc định, nhưng quản trị viên có thể tắt tính năng này đối với các thiết bị phần cứng Meet cụ thể hoặc người dùng cụ thể.

Ảnh hưởng:

Quản trị và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Thay vì được đại diện trong một cuộc họp chỉ bởi phòng hội thảo đang tham gia, đăng ký phòng giúp đảm bảo mọi người trong cuộc họp có thể nhìn thấy tên và biết về sự hiện diện của người dùng.

Nếu bật ô video cá nhân ở chế độ đồng hành, ô này cùng với tên phòng hội nghị sẽ được hiển thị khi đang trình bày.

Người dùng cũng sẽ nhận thấy trải nghiệm tương tự khi sử dụng tính năng giơ tay

Nếu ô video cá nhân bị tắt, Google sẽ hiển thị biểu tượng giơ tay bên cạnh tên trong chế độ xem phòng hội thảo

Tên phòng hội nghị hiển thị khi sử dụng ô cá nhân và tính năng giơ tay

Kết hợp lại, điều này giúp tăng cường tính đại diện của từng cá nhân, làm cho quy trình các cuộc họp trở nên hợp lý, toàn diện và hợp tác hơn.

Thông tin chi tiết:

Kiểm soát quản trị để nhận phòng

Quản trị viên có thể tắt tính năng đăng ký phòng đối với các thiết bị phần cứng Meet cụ thể trong một đơn vị tổ chức trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Thiết bị > Phần cứng Google Meet > [Đơn vị tổ chức] > Cài đặt thiết bị > Đăng ký phòng > Bỏ chọn “Người dùng có thể đăng ký đến phòng họp của thiết bị này.” Điều này có thể đặc biệt hữu ích trong những trường hợp không nên sử dụng tính năng đăng ký trên các thiết bị điều hành chuyên dụng hoặc trong các phòng họp lớn.

Quản trị viên cũng có thể tắt tính năng này cho những người dùng cụ thể trong một đơn vị tổ chức. Chẳng hạn, quản trị viên có thể sử dụng tùy chọn này để triển khai đăng ký phòng theo bộ phận. Để tắt tính năng đăng ký phòng cho những người dùng cụ thể, hãy chuyển đến Ứng dụng > Google Workspace > Google Meet > [Đơn vị tổ chức] > Cài đặt video trên Meet > Đăng ký phòng > Bỏ chọn “Tất cả người dùng có thể đăng ký phòng đủ điều kiện” trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên .

Hỗ trợ thiết bị

Tính năng này chỉ khả dụng cho các thiết bị phần cứng Google Meet; thiết bị interop không được hỗ trợ tại thời điểm này.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp đơn vị tổ chức đối với người dùng hoặc thiết bị phần cứng cụ thể. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý cài đặt Meet.

  • Người dùng cuối: nếu được bật bởi quản trị viên, tính năng đăng ký phòng sẽ khả dụng cho tất cả người dùng tham gia chế độ đồng hành từ meet.google.com hoặc bằng cách sử dụng g.co/companion. Đăng ký bằng cách chọn thiết bị phần cứng Google Meet trong cuộc gọi. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Chế độ đồng hành và cộng tác kết hợp, cũng như hướng dẫn bằng video.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/6/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/7/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace có thiết bị Phần cứng Meet.

Nguồn: LVtech