Sử dụng Directory Sync để thay thế tên miền cho người dùng được đồng bộ hóa

Tháng 6 13, 2023


Tính năng mới:

Sử dụng Directory Sync, quản trị viên có thể tự động thay thế tên miền cho người dùng và nhóm được đồng bộ hóa trong thư mục Google Cloud. Điều này có nghĩa là những người dùng Google và Google Group được đồng bộ hóa có thể có một tên miền khác với tên miền được sử dụng trong thư mục bên ngoài sau khi đồng bộ hóa.

Quản trị viên có thể dùng các tên miền đã xác minh trong tài khoản Google Workspace để thay thế tên miền của nhóm và người dùng. Quản trị viên có thể chỉ định liệu thay đổi miền có xảy ra đối với:

  • Người dùng và nhóm mới được đồng bộ hóa.

  • Người dùng và nhóm mới và được đồng bộ hóa trước đó.

Directory Sync khả dụng bản beta mở, nghĩa là không cần đăng ký. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Directory SyncFAQs.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: để sử dụng Directory Sync, hãy chuyển đến Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Trang chủ > Thư mục > Đồng bộ hóa thư mục. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thay thế tên miền cho người dùng được đồng bộ hóa

  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech