Thông báo mới khi nội dung trên Drive vi phạm chính sách chương trình về hành vi sử dụng sai trái

Tháng 12 23, 2021


Tóm tắt:

Khi một tệp Google Drive được xác định là vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc chính sách chương trình của Google, tệp đó có thể bị hạn chế. Khi bị hạn chế, người dùng có thể thấy một cờ bên cạnh tên tệp, người dùng sẽ không thể chia sẻ và tệp đó sẽ không còn có thể truy cập công khai, ngay cả với những người có liên kết.

Giờ đây, chủ sở hữu của mục trong Google Drive sẽ nhận được email thông báo về hành động đã thực hiện và thông báo về cách yêu cầu xem xét hạn chế nếu cho rằng đó là một sai lầm. Đối với các mục trong bộ nhớ dùng chung, người quản lý bộ nhớ dùng chung sẽ nhận được thông báo

Điều này sẽ giúp đảm bảo chủ sở hữu của các mục trên Google Drive được thông báo đầy đủ về trạng thái nội dung, đồng thời giúp đảm bảo rằng người dùng được bảo vệ khỏi nội dung lạm dụng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: nếu có tệp vi phạm các chính sách của Drive, người dùng sẽ nhận được email có thông tin chi tiết và các hành động tiềm năng có thể thực hiện để yêu cầu xem xét.

Một email mẫu sẽ được gửi khi nội dung vi phạm các chính sách của Drive

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/12/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech