Thông báo qua email được cải thiện đối với các lời mời trên Google Calendar

Tháng 6 14, 2022


Tóm tắt:

Google đang làm mới bố cục của các email do Google Calendar gửi. Với việc làm cho các chi tiết chính của sự kiện dễ tiếp cận và hữu ích hơn, bản cập nhật này cho phép người dùng nhanh chóng tìm và xử lý thông tin quan trọng nhất của sự kiện.

Ngoài ra, khi nhận được email thông báo về việc sửa đổi một sự kiện, chẳng hạn như thay đổi thời gian hoặc địa điểm, lịch sẽ hiển thị cả thông tin cũ và thông tin vừa được cập nhật.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/6/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/6/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech