Thực hiện hành động đối với các yêu cầu và nhận xét trên Google Drive ngay trong Google Chat

Tháng 11 15, 2023


Tính năng mới:

Hiện tại, người dùng có thể sử dụng ứng dụng Google Drive Chat để nhận thông báo chỉ đọc trong Chat về hoạt động trong Drive, chẳng hạn như nhận xét và yêu cầu chia sẻ. Bắt đầu từ hôm nay, Google sẽ bổ sung thêm những cải tiến sau:

  • Trả lời và giải quyết nhận xét trong Google Docs, Sheets và Slides ngay từ Chat

  • Hiển thị thêm chủ đề nhận xét để có thể có thêm ngữ cảnh khi trả lời

  • @đề cập đến đồng nghiệp một cách dễ dàng trong khi trả lời nhận xét

Với những cập nhật này, người dùng có thể cộng tác dễ dàng hơn trên Google Docs, Sheets và Slides mà không cần rời khỏi Chat.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1–3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 14/11/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech