Tin cập nhật tuần từ 1-7/4/2024

Tháng 4 08, 2024


Đơn giản hóa việc khắc phục sự cố của người dùng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Khi xem trang chi tiết của người dùng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, quản trị viên sẽ thấy các thẻ “Truy vấn”, “Bảo mật” và “Nhóm” mới. Trong các thẻ này, quản trị viên có thể tìm thấy tất cả thông tin liên quan đến người dùng từ cảnh báo bảo mật đến nhật ký kiểm tra, tư cách thành viên nhóm và chính sách bảo mật áp dụng cho người dùng. Quản trị viên có thể nhấp vào các phần có liên quan trong Bảng điều khiển để tìm thêm thông tin về sự kiện và thực hiện hành động nếu cần. Việc tập trung thông tin sẽ giảm thời gian và công sức để đánh giá và thực hiện hành động đối với các vấn đề của người dùng. 

Phiên bản phát hành:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade và Frontline. 

  • Tìm hiểu thêm về việc điều tra sự cố của người dùng với sự kiện trong nhật ký.

Nguồn: LVtech