Chỉ định đặc quyền kiểm tra và truy vấn trên cơ sở từng ứng dụng

Tháng 4 05, 2024


Tính năng mới:

Khi ủy quyền đặc quyền quản trị viên cho Công cụ kiểm tra và truy vấn, giờ đây quản trị viên có thể hạn chế các cấp truy cập để kiểm tra dữ liệu trên cơ sở từng ứng dụng (ví dụ: Quản trị viên, Nhật ký Drive, v.v.). Thay đổi này đảm bảo rằng quyền truy cập không được cấp quá rộng rãi và quản trị viên được ủy quyền chỉ có quyền truy cập vào các ứng dụng liên quan đến phạm vi được cho cho phép.

Chỉ định cấp độ truy cập cho dữ liệu kiểm tra trên cơ sở từng ứng dụng

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: triển khai kéo dài (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 4/4/2024 và dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech