Tính năng ngắt phòng trong Google Meet khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace

Tháng 11 23, 2020


Tính năng mới:

Tháng trước, Google đã ra mắt các tính năng ngắt phòng trong Google Meet cho khách hàng G Suite Enterprise for Education. Google hiện đang cung cấp tính năng ngắt phòng cho khách hàng Google Workspace, Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như khách hàng G Suite Business và Enterprise for Education.

Ngoài ra, Google sẽ giới thiệu các tính năng mới sau đây để cải thiện trải nghiệm tính năng này:

  • Yêu cầu trợ giúp: người tham gia có thể yêu cầu trợ giúp khi họ ở trong các phòng được ngắt và người điều hành có thể xem yêu cầu từ bảng điều khiển và kết nối với phòng đã ngắt.
  • Hẹn giờ / đếm ngược: người điều hành có thể thiết lập bộ hẹn giờ cho một phiên ngắt. Những người tham gia sẽ thấy một biểu ngữ để theo dõi xem còn bao nhiêu thời gian. Người tham gia cũng sẽ được thông báo khi còn 30 giây để họ có thể kết thúc cuộc thảo luận và khi hết thời gian, người tham gia sẽ được nhắc quay lại cuộc gọi chính.
  • Người tham gia được hỗ trợ bổ sung: người tham gia qua điện thoại quay số hiện có thể được chỉ định vào các phòng được ngắt. Bắt đầu sau hai tuần, những người dùng ẩn danh cũng sẽ có thể được thêm vào các phòng được ngắt.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này đã khả dụng cho tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, cũng như G Suite Business và Enterprise for Education.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Workspace Business Starter, cũng như G Suite Basic, Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech