Vault cho Google Voice hiện đã được phát hành công khai

Tháng 12 12, 2020


Tóm tắt:

Google Vault hiện hỗ trợ Google Voice. Điều này có nghĩa là quản trị viên có thể sử dụng Vault để lưu giữ, duy trì, tìm kiếm và xuất dữ liệu Google Voice bao gồm tin nhắn văn bản, nhật ký cuộc gọi, thư thoại và bản ghi thư thoại.

Điều này hỗ trợ quản trị viên quyền kiểm soát mở rộng đối với dữ liệu của tổ chức và có thể đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định đối với dữ liệu Google Voice.

Làm thế nào để bắt đầu:

Ví dụ về cách tạo quy tắc lưu giữ tùy chỉnh cho Google Voice trong giao diện Vault mới

Ví dụ về cách tạo quy tắc lưu giữ tùy chỉnh cho Google Voice trong giao diện Vault cổ điển

Ví dụ về tìm kiếm dữ liệu Google Voice trong giao diện Google Vault mới

Ví dụ về tìm kiếm dữ liệu Google Voice trong giao diện cổ điển của Google Vault

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 8/12/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace và G Suite có giấy phép Google Voice tiêu chuẩn và cao cấp.

Nguồn: LVtech