Xuất nhật ký kiểm tra Workspace trong BigQuery hiện được bổ sung thêm siêu dữ liệu Drive labels

Tháng 3 28, 2024


Tính năng mới:

Nhật ký kiểm tra Google Workspace cho phép quản trị viên xem được hoạt động trên dữ liệu của tổ chức, chẳng hạn như lượt chia sẻ và tải xuống tệp, thời điểm xảy ra và ai trong tổ chức đã thực hiện hành động đó. Các sự kiện kiểm tra Google Drive bao gồm hoạt động đối với nội dung mà người dùng tạo trong Google Docs, Sheets, Slides cũng như các tệp mà người dùng tải lên Drive, chẳng hạn như tệp PDF và tệp Microsoft Word.

Kể từ hôm nay, đối với những quản trị viên phân tích các nhật ký này trong BigQuery, những sự kiện này hiện đã được bổ sung thêm siêu dữ liệu Drive labels. Quản trị viên tận dụng Drive labels để áp dụng siêu dữ liệu mô tả, chẳng hạn như độ nhạy cảm của tệp, cho các mục trên Drive. Với việc làm phong phú thêm siêu dữ liệu nhãn về các sự kiện nhật ký, giờ đây quản trị viên có thể tập trung phân tích vào hoạt động xảy ra trên các tệp quan trọng nhất bằng cách lọc theo điều kiện nhãn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard và Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

Nguồn: LVtech