Xuất dữ liệu nhật ký trong khoảng thời gian thực sang BigQuery

Tháng 5 20, 2022


Tóm tắt:

Hiện tại, quản trị viên có thể xuất nhật ký Google Workspace sang Google BigQuery để báo cáo theo tùy chỉnh và có thể được mở rộng. Quá trình xuất diễn ra dưới dạng đồng bộ hóa hàng ngày, trả về dữ liệu nhật ký có thể lên đến ba ngày. Với lần cải tiến này, các luồng dữ liệu nhật ký được xuất sẽ gần như theo thời gian thực (dưới 10 phút), đảm bảo dữ liệu mới cho quá trình xuất. Điều này giúp quản trị viên luôn cập nhật các mối đe dọa bảo mật và phân tích với dữ liệu nhật ký hoạt động cập nhật nhất.

Dữ liệu nhật ký hoạt động trong khoảng thời gian gần thực khi sử dụng tính năng xuất BigQuery

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này tự động hoạt động nếu đã thiết lập dịch vụ xuất nhật ký sang BigQuery. Không có kiểm soát quản trị bổ sung đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/5/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus. Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business  cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech