Bạn có thể di chuyển tất cả thư và sự kiện lịch của tôi từ MSFT Exchange và/hoặc Lotus Notes không ?

Tháng 1 23, 2018


Có. Google Apps Business có một bộ các tiện ích di chuyển và API để lấy dữ liệu từ các hệ thống hiện có của bạn và di chuyển dữ liệu đó vào Google Apps. Ngoài ra, Google cũng có một số lượng đối tác đang ngày càng phát triển có chuyên môn trong việc đưa ra giới thiệu Google Apps, di chuyển hệ thống, triển khai và cùng tồn tại.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên