Google Apps có được FISMA chứng nhận không?

Tháng 1 23, 2018


Đạo luật quản lý bảo mật thông tin liên bang năm 2002, tức FISMA, là luật của liên bang Hoa Kỳ liên quan đến bảo mật thông tin hệ thống thông tin của cơ quan liên bang. FISMA áp dụng cho tất cả các hệ thống thông tin được sử dụng hoặc vận hành bởi các cơ quan liên bang Hoa Kỳ—hoặc bởi các nhà thầu hoặc tổ chức khác thay mặt cho chính phủ. Google Apps đã được chính phủ liên bang Hoa Kỳ cho phép vận hành ở Cấp kiểm duyệt của FISMA—cấp tiêu chuẩn cho các hệ thống email liên bang.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên