Google Apps có thể hỗ trợ tuân thủ HIPAA không?

Tháng 1 23, 2018


Đối với những khách hàng phải tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế (HIPAA), Google Apps có thể hỗ trợ tuân thủ HIPAA. Theo HIPAA, một số thông tin nhất định về tình trạng sức khỏe hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe của cá nhân được phân loại là Thông tin y tế được bảo vệ (PHI). Những khách hàng Google Apps chịu sự chi phối của HIPAA và muốn sử dụng Google Apps cùng PHI phải ký Thỏa thuận liên hết kinh doanh (BAA) với Google.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên