Tôi có thể cấp đặc quyền của quản trị viên cho người dùng khác không?

Tháng 1 23, 2018


Có. Cho dù quy mô tổ chức của bạn là gì, chúng tôi khuyên bạn nên phân phối trách nhiệm quản lý người dùng và dịch vụ của bạn trong một nhóm người dùng đáng tin cậy được lựa chọn. Bạn có thể cấp cho người dùng đặc quyền của quản trị viên bằng cách gán cho họ một trong những vai trò quản trị viên có sẵn. Gán một vai trò sẽ cấp cho người dùng quyền truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của bạn. Bạn có thể đưa người dùng thành quản trị viên cấp cao để có thể thực hiện tất cả các tác vụ trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Hoặc bạn có thể gán một vai trò giới hạn những tác vụ nào quản trị viên có thể thực hiện; ví dụ: bằng cách cho phép họ chỉ tạo nhóm, quản lý cài đặt dịch vụ hoặc đặt lại mật khẩu của người dùng.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên