Các loại tập tin lưu trữ ?

Tháng 1 23, 2018


Bạn có thể xem hơn 30 loại tệp ngay trong trình duyệt của bạn bao gồm hình ảnh, video HD, tệp Adobe Illustrator và Photoshop, ngay cả khi thiết bị của bạn không chạy phần mềm gốc của tệp. Lưu tệp từ Smartsheet, DocuSign hoặc SlideRocket và các ứng dụng web khác trực tiếp vào Google Drive đồng thời khởi chạy các ứng dụng đó bằng cách mở những loại tệp này từ Drive của bạn.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên