Đối với tin nhắn trong Google Apps Vault, nếu chiều dài thời gian trên các truy vấn duy trì được thay đổi, nó có được áp dụng cho lưu trữ tin nhắn không?

Tháng 1 23, 2018


Có, retention được áp dụng cho các tin nhắn đáp ứng các tiêu chí tìm kiếm được cung cấp trong các quy tắc tùy chỉnh duy trì. Vì vậy, một tin nhắn không phải là có một thời gian lưu giữ tĩnh, được xác định tại thời điểm lưu trữ, việc lưu giữ áp dụng cho một tin nhắn sẽ được xác định bởi các quy tắc lưu giữ đã được thiết lập.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên