Google Apps Vault có thể lưu dữ liệu gửi đến nhóm Google Apps for Business không?

Tháng 1 23, 2018


Dữ liệu Google Group không phải  trong phạm vi của Google Apps Vault. Tuy nhiên, email gửi đến Google Group mang đến hộp thư người dùng sẽ được lưu trong Google Apps Vault. Nếu Google Group được thiết lập không gửi email trực tiếp đến một hộp thư người dùng rằng dữ liệu sẽ không là một phần của Google Apps Vault
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên