Google Apps Vault có ý định về việc cho phép khả năng di chuyên tin nhắn mà thông thường sẽ vi phạm chính sách Gmail hiện hành?

Tháng 1 23, 2018


Không.  Đối với những khách hàng quan tâm đến di chuyển nội dung hiện có đến Gmail / Vault, những hạn chế (ví dụ như tin nhắn trên 25 MB, tin nhắn với file đính kèm exe., Vv) sẽ vẫn được áp dụng.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên