Nếu tôi vô hiệu hóa các dịch vụ Vault cho một tổ chức nào đó (OU), nghĩa là sẽ ngăn chặn tin nhắn lưu trữ từ Vault cho người dùng trong OU đó?

Tháng 1 23, 2018


Không, vô hiệu hóa các dịch vụ không ngăn chặn các thư được lưu trữ trong Vault. Đơn vị tổ chức (OU) on / off điều khiển cho Google Apps Vault liên quan đến khả năng của người dùng để truy cập vào giao diện người dùng Vault tại ediscovery.google.com.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên