Khi thêm người dùng vào địa chỉ email chính vào To: của một quy tắc duy trì Vault (xem Thiết lập quy tác duy trì), quy tắc có áp dụng cho alias người dùng không?

Tháng 1 23, 2018


Trong kịch bản này, các quy tắc lưu giữ sẽ chỉ áp dụng cho các địa chỉ (es) được hiển thị trong quy tắc duy trì, mà địa chỉ đó là To: tiêu đề của tin nhắn. Địa chỉ alias không rõ ràng trong khi đánh giá các nguyên tắc duy trì.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên