Một tổ chức hợp pháp được đặt trên một người dùng có được giữ lại nếu người dùng được đổi tên không?

Tháng 1 23, 2018


Được. Miễn là tên người dùng mới là kết quả của tên thay đổi, và không phải là xóa hay thêm lại, các tổ chức sẽ được giữ lại.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên