Làm sao để kích hoạt Google Apps Vault?

Tháng 1 23, 2018


Để kích hoạt tính năng lưu giữ Vault trước tiên bạn phải kích hoạt dịch vụ Google Apps Vault trong Control Panel cho ít nhất một Super Admin hay quản trị  Vault để người dùng có thể tạo ra một quy tắc duy trì. Ngay cả sau khi dịch vụ được kích hoạt, tin nhắn sẽ không được giữ lại trong Vault cho đến khi các quy tắc lưu giữ mặc định hoặc một quy tắc duy trì tùy chỉnh được tạo ra. Tuy nhiên, Vault có thể phát hiện tất cả các thư hiện có trong phạm vi các thời điểm dịch vụ được bật.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên