Nếu người dùng đang tạm giữ chính sách, khi họ tìm kiếm trên Google Apps Vault của họ, họ sẽ có thể nhìn thấy tất cả các nội dung hay chỉ là nội dung mà là trong phạm vi của chính sách duy trì mặc định?

Tháng 1 23, 2018


Người sử dụng mặc định không có quyền truy cập vào Google Vault của họ. Nếu quyền quản trị được cấp cho người dùng cuối, họ có thể tìm kiếm tất cả các dữ liệu chi phối bởi Vault.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên