Vault có thể xử lý tìm kiếm từ khóa Double-byte không?

Tháng 1 23, 2018


Có. Vault có thể xử lý tìm kiếm giống như Gmail, với việc bổ sung các ký tự đặc biệt và  tìm kiếm dễ dàng.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên