Đặt lịch hẹn bằng cách sử dụng Thời điểm cuộc hẹn trong Google Calendar

Tháng 2 02, 2018


Để cho phép đồng nghiệp đặt lịch hẹn trong lịch Thời điểm cuộc hẹn đã được tạo trước, người dùng cần thực hiện các bước sau:

  1. Nhấp vào sự kiện (Thời điểm cuộc hẹn) và chọn Chỉnh sửa chi tiết (Edit Details).

  1. Ở ngay trên cùng của cửa sổ hiển thị URL khá dài, sao chép URL này và dán vào email hay trên trang web khác.

  2. Khi đồng sự nhấp vào URL, họ sẽ thấy lịch hiển thị một số thời điểm khả dụng. Họ cũng có thể thấy lịch riêng và vì vậy họ có thể nhận diện được khoảng thời gian nào trùng hay khả dụng.


 

 

  1. Để đặt lịch hẹn, đồng sự chỉ cần nhấp vào một trong số những thời điểm khả dụng, sau đó nhấp Lưu (Save) để hoàn tất việc đặt lịch.

Lưu ý: Những người tham dự (quản lý lịch) có quyền hủy việc đặt lịch bằng cách từ chối cuộc hẹn này hoặc xóa cuộc hẹn khỏi lịch của họ.

Thông tin tham khảo:

Google Calendar: thời điểm cuộc hẹn (Appointment Slots)

 

 

Nguồn: LVtech