Trả lời thông minh (Gmail mới)

Tháng 7 09, 2018


Người dùng chỉ có thể trả lời cho người đã gửi  hoặc cho tất cả những người đã nhận được email.

Trên máy tính

Trả lời thư

 1. Trên máy tính, truy cập Gmail.
 2. Mở thư.
 3. Bên dưới thư, nhấp vào Trả lời hoặc Trả lời tất cả.
 4. Nhấp vào Gửi. Nếu nhấp vào Gửi +, cuộc trò chuyện cũng sẽ được lưu trữ hoặc xóa khỏi hộp thư đến cho đến khi người nào khác trả lời.

Mẹo: Các cụm từ được đề xuất có thể hiển thị dựa trên email người dùng nhận được. Để trả lời nhanh, hãy nhấp vào một cụm từ. Người dùng có thể chỉnh sửa câu trả lời trước khi gửi.

Tắt Nhắc nhở hoạt động

Người dùng có thể thấy các email cũ ở hộp thư đến với đề xuất trả lời hoặc theo dõi.

Để ẩn các đề xuất này, hãy tiến hành các bước sau:

 1. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Cài đặtvà sau đó nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong phần "Nudges", bỏ chọn Đề xuất email để trả lời hoặc Đề xuất email để theo dõi.

Cài đặt mặc định "Trả lời tất cả"

Trên máy tính, truy cập Gmail.

 1. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Cài đặt.
 2. Nhấp vào Cài đặt.
 3. Trong mục "Tác vụ trả lời mặc định", chọn Trả lời tất cả.
 4. Người dùng vẫn có thể chọn để chỉ trả lời một người, nhưng "Trả lời tất cả" sẽ là tùy chọn đầu tiên.

Android

Trả lời

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, mở ứng dụng Gmail.
 2. Mở thư.
 3. Ở dưới cùng của thư, nhấp Trả lờihoặc Trả lời tất cả. Mẹo: Cụm từ được đề xuất có thể hiển thị dựa trên email người dùng nhận được. Để trả lời nhanh chóng, hãy nhấp vào một cụm từ. Người dùng có thể chỉnh sửa câu trả lời trước khi gửi.
 4. Nhấp vào biểu tượng Gửi.

Tắt nhắc nhở hoạt động

Người dùng có thể thấy các email cũ ở đầu hộp thư đến với đề xuất trả lời hoặc theo dõi. Lưu ý: nhắc nhở hoạt động không có trong Gmail cổ điển.

Để ẩn các đề xuất này, hãy tiến hành các bước sau:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, mở ứng dụng Gmail.
 2. Ở bên trái, nhấp vào trình đơn và sau đó chạm vào Cài đặt.
 1. Trong phần "Nhắc nhở hoạt động", hãy bỏ chọn các tùy chọn Đề xuất email để trả lời hoặc Đề xuất email để theo dõi.

Tắt Trả lời thông minh

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, mở ứng dụng Gmail.
 2. Ở bên trái, nhấp vào trình đơn  và sau đó chạm vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào tài khoản.
 4. Bên cạnh phần "Trả lời thông minh", hãy bỏ chọn hộp.

iPhone và iPad

Trả lời

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở ứng dụng Gmail.
 2. Mở thư.
 3. Ở dưới cùng của thư, hãy nhấn vào biểu tượng Trả lờihoặc Trả lời tất cả. Mẹo: Cụm từ đề xuất có thể hiển thị dựa trên email người dùng nhận được. Để bắt đầu trả lời nhanh, hãy nhấp vào một cụm từ. Người dùng có thể chỉnh sửa trả lời trước khi gửi.
 4. Nhấp vào biểu tượng Gửi.

Tắt nhắc nhở hoạt động

Người dùng có thể thấy các email cũ ở đầu hộp thư đến với đề xuất trả lời hoặc theo dõi.Lưu ý: nhắc nhở hoạt động không có trong Gmail cổ điển.

Để ẩn các đề xuất này, hãy tiến hành các bước sau:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở ứng dụng Gmail.
 2. Ở bên trái, nhấp vào trình đơnvà sau đó chạm vào Cài đặt.
 3. Trong phần "Nhắc nhở hoạt động", hãy bỏ chọn các tùy chọn Đề xuất email để trả lời hoặc Đề xuất email để theo dõi.

Tắt Trả lời thông minh

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở ứng dụng Gmail.
 2. Ở bên trái, nhấp vào trình đơn và sau đó chạm vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào tài khoản.
 4. Tắt cài đặt "Trả lời thông minh".

Nguồn: LVtech