Báo cáo tham dự Google Meet hiện khả dụng với bản Education có từ hai người tham gia trở lên

Tháng 3 25, 2022


Tóm tắt:

Người dùng Google Workspace Education Plus và Teaching and Learning Upgrade giờ đây sẽ tự động nhận được báo cáo tham dự bất cứ lúc nào cuộc họp có từ hai người tham gia trở lên. Trước đây, việc theo dõi tham dự được giới hạn trong các cuộc họp có năm người tham gia trở lên.

Teaching and Learning Upgrade:

  • Tên của người tham gia

  • Email của người tham gia

  • Khoảng thời gian tổng thể mà một người tham gia đã tham gia cuộc gọi, bao gồm cả thời gian tham gia và thoát khỏi cuộc họp.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) vào ngày 21/3/2022.

Nguồn: LVtech