Xem thêm thông tin về hoạt động ủy quyền email trong Security Investigation Tool

Tháng 3 24, 2022


Tính năng mới:

Giờ đây, quản trị viên có thể xem trước phần hiển thị các hành động sau khi gửi do người dùng được ủy quyền thực hiện trong Công cụ truy vấn bảo mật. Cụ thể, bây giờ quản trị viên có thể xem liệu một người được ủy quyền:

  • Đã mở, đã trả lời hoặc đánh dấu một tin nhắn là chưa đọc.

  • Đã chuyển thư vào thùng rác hoặc hộp thư đến.

  • Các liên kết hoặc tệp đính kèm đã nhấp.

  • Đã tải xuống tệp đính kèm.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Điều quan trọng là phải hiểu chính xác người dùng thực hiện các hành động liên quan đến truy vấn hoặc kiểm tra - thay đổi này sẽ cung cấp cho quản trị viên thông tin chi tiết hơn về các hành động được thực hiện bởi người dùng được ủy quyền so với chủ sở hữu tài khoản.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/3/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech