Bảo vệ các tác vụ nhạy cảm của quản trị viên với sự chấp thuận của nhiều bên

Tháng 4 11, 2024


Thông báo này là một phần của Google Cloud Next ‘24. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về làn sóng đổi mới tiếp theo trong Workspace, bao gồm cả những cải tiến đối với Gemini dành cho Google Workspace.


Tính năng mới:

Để bảo vệ khách hàng khỏi những tác vụ nhạy cảm, Google đang triển khai quy trình phê duyệt của nhiều bên, trong đó một quản trị viên phải phê duyệt một số tác vụ nhạy cảm nhất định do người khác thực hiện. Sẽ cần có sự phê duyệt của nhiều bên đối với các cài đặt sau:

Tính năng này được cung cấp đối với những khách hàng Workspace đủ điều kiện có nhiều tài khoản quản trị viên cấp cao.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Phê duyệt của nhiều bên bổ sung thêm một lớp bảo mật cho các hành động nhạy cảm được thực hiện trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng cách đảm bảo không có hành động nhạy cảm nào xảy ra trong một bộ phận riêng lẻ và quan trọng nhất là giúp ngăn chặn việc thực hiện các thay đổi trái phép hoặc vô tình. Lớp phê duyệt bổ sung này giúp đảm bảo các hành động được thực hiện phù hợp và không quá rộng rãi hoặc quá thường xuyên. Ngoài ra, điều này thuận tiện hơn cho quản trị viên vì hành động được thực hiện tự động sau khi phê duyệt và người yêu cầu không cần thực hiện thêm hành động nào. Sự phê duyệt của nhiều bên giúp quản trị viên cấp cao biết những thay đổi nào đang được thực hiện và mang lại cho họ cơ hội chấp nhận hoặc từ chối những hành động nhạy cảm này.

Dưới đây là ví dụ về tính năng đang hoạt động, trong trường hợp này có nỗ lực thực hiện thay đổi đối với chính sách xác minh 2 bước:

Khi thử thay đổi xác minh 2 bước, quản trị viên sẽ phải gửi thay đổi cho quản trị viên cấp cao để phê duyệt.

Quản trị viên cấp cao có thể xem xét và thực hiện hành động đối với những yêu cầu này trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng cách chuyển đến Bảo mật > Phê duyệt nhiều bên. Quản trị viên cấp cao cũng sẽ nhận được thông báo qua email khi yêu cầu thay đổi xác minh 2 bước hoặc thực hiện bất kỳ hành động được bảo vệ nào khác.

Quản trị viên có thể mở một yêu cầu phê duyệt cụ thể để xem thêm thông tin bao gồm ai bị ảnh hưởng bởi thay đổi, cấu hình trước khi thay đổi và cấu hình sẽ như thế nào sau khi thay đổi.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên:

  • Tính năng này dành cho những khách hàng Workspace đủ điều kiện có từ hai tài khoản quản trị viên cấp cao trở lên. Phê duyệt nhiều bên được TẮT theo mặc định và có thể được bật trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng cách: Bảo mật > Cài đặt phê duyệt nhiều bên. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về sự chấp thuận của nhiều bên đối với các hành động nhạy cảm.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/4/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus và Cloud Identity Premium.

Nguồn: LVtech