Những thay đổi về hiển thị trạng thái “đã hủy cấp phép” cho các thiết bị phần cứng Google Meet

Tháng 4 12, 2024


Tính năng mới:

Vào năm 2021, Google đã giới thiệu “đặc quyền đăng ký”, nhằm hạn chế những người trong tổ chức có thể đăng ký hoặc đăng ký lại các thiết bị phần cứng Google Meet. Trước khi giới thiệu đặc quyền này, quản trị viên phải đặt thiết bị ở trạng thái “đã hủy cấp phép” để ngăn người dùng cuối đăng ký lại thiết bị cho đến khi các thiết bị này được chuyển sang trạng thái “đang chờ xử lý”.

Vì đặc quyền đăng ký khiến các nhãn đó trở nên lỗi thời nên Google sẽ xóa trạng thái “đã hủy cấp phép” khỏi Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Quản trị viên sẽ không còn thấy các thiết bị ở trạng thái này từ trang trạng thái thiết bị (Thiết bị > Phần cứng Google Meet > Thiết bị) và cũng sẽ không thể lọc các nhãn đó.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên:

    • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách đăng kýđăng ký lại các thiết bị phần cứng Google Meet vào tổ chức cũng như các câu hỏi thường gặp về cấp phép.

    • Để ngăn người dùng đăng ký lại thiết bị, hãy chọn tham gia Thực thi đặc quyền đăng ký: Trình đơn > Phần cứng Google Meet > Cài đặt > Cài đặt dịch vụ và chuyển 'Yêu cầu đặc quyền đăng ký' thành BẬT.

  • Người dùng cuối: không có tác động hoặc hành động nào được yêu cầu.

Thời gian triển khai:

  • Đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech