Kiểm soát quyền truy cập của người dùng vào các tính năng mới của Gemini dành cho Google Workspace trước khi phát hành công khai

Tháng 4 11, 2024


Thông báo này là một phần của Google Cloud Next ‘24. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về làn sóng đổi mới tiếp theo trong Workspace, bao gồm cả những cải tiến đối với Gemini dành cho Google Workspace.


Tính năng mới:

Google sẽ giới thiệu một chế độ cài đặt mới trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Chế độ này sẽ giúp khách hàng của Gemini có thể thử nghiệm các tính năng alpha của Gemini dành cho Google Workspace trước khi các tính năng này được phát hành công khai. Cụ thể, quản trị viên sẽ có thể bật các tính năng alpha cho tất cả người dùng Workspace do Gemini cung cấp hoặc cho một nhóm nhỏ người dùng Gemini trong đơn vị tổ chức (OU) hoặc nhóm cụ thể.

Để định cấu hình các tính năng truy cập của Gemini, hãy chuyển đến phần Cài đặt tài khoản > Gemini cho Google Workspace

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Khi các dịch vụ Gemini dành cho Workspace tiếp tục phát triển, quản trị viên có thể cân nhắc việc cho phép người dùng thử nghiệm các tính năng của Gemini bản alpha. Điều này sẽ giúp người dùng có một khởi đầu thuận lợi trong việc tận dụng các tính năng AI mới nhất của và cung cấp cho Google phản hồi hữu ích để cải thiện các tính năng của Gemini trước khi chúng ra mắt rộng rãi. Các tính năng Alpha có cùng tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ đi kèm với tất cả các dịch vụ của Google Workspace.

Làm thế nào để bắt đầu:

Vui lòng xem xét những điều sau trước khi định cấu hình quyền truy cập alpha cho người dùng:

  • Người dùng sẽ nhận được tất cả các tính năng alpha của Gemini for Workspace — không thể bật một tập hợp con các tính năng hoặc chọn không tham gia các tính năng cụ thể.

  • Các tính năng sẽ xuất hiện ở bản alpha ngay khi khả dụng — không có thông báo trước nào về việc các tính năng này xuất hiện đối với người dùng được cấp phép Gemini cho Workspace alpha.

  • Vì những tính năng này chưa được cung cấp rộng rãi nên Google sẽ không cung cấp hỗ trợ đầy đủ đối với những tính năng này. Các tính năng Alpha có cùng tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ đi kèm với tất cả các dịch vụ của Google Workspace.

  • Quản trị viên cũng có thể giúp cải thiện Gemini for Workspace bằng cách cho phép người dùng trong tổ chức cung cấp phản hồi thông qua các nghiên cứu và khảo sát.

Ngoài ra, quản trị viên nên đăng ký trang cộng đồng Google Workspace alpha. Đăng ký trang này sẽ giúp người dùng luôn cập nhật các tính năng alpha mới nhất của Gemini for Workspace. Quản trị viên cũng có thể đặt câu hỏi về các tính năng trên trang này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/4/2024.

 Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace với tiện ích bổ sung Gemini Enterprise, Gemini Business và AI Meetings & Messaging.

Nguồn: LVtech