Các cách mới để tùy chỉnh bảng trong Google Docs

Tháng 12 11, 2021


Tính năng mới:

Google đang thêm một số cách mới để tùy chỉnh bảng trong Google Docs. Bây giờ người dùng có thể:

  • Ghim một hàng tiêu đề bảng để lặp lại trên mỗi trang

  • Chỉ định rằng một hàng không được ngắt giữa các trang

  • Nhanh chóng thêm và sắp xếp các cột và hàng

  • Sắp xếp bảng theo thứ tự để tổ chức dữ liệu tốt hơn.

  • Sử dụng thanh bên mới của bảng để quản lý các thuộc tính của bảng

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Bảng là một cách quan trọng để hiển thị thông tin trong tài liệu. Các tính năng mới này cung cấp nhiều cách hơn để trình bày thông tin bằng cách sử dụng bảng, giúp người xem tài liệu dễ dàng xem và hiểu nhanh thông tin hơn.

Thông tin chi tiết:

Ghim một hàng tiêu đề bảng để lặp lại trên mỗi trang

Người dùng có thể ghim một hoặc nhiều hàng trong bảng để cácc hàng này được lặp lại trên mỗi trang mà bảng xuất hiện. Điều này sẽ giúp dễ dàng xem các tiêu đề cột đối với các bảng dài khi điều hướng tài liệu.

Chỉ định rằng một hàng không bị ngắt giữa các trang

Người dùng có thể chỉ định rằng một hàng trong bảng không bị ngắt giữa các trang. Điều này đảm bảo nội dung quan trọng trong bảng kết dính với nhau và không bị bỏ sót trên trang tiếp theo, đồng thời cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn đối với định dạng và bố cục.

 

Thêm và sắp xếp các cột và hàng một cách nhanh chóng

Giờ đây, người dùng có thể dễ dàng kéo một hàng hoặc cột đến một vị trí khác. Người dùng cũng sẽ nhận thấy một nút trực quan mới để tạo hàng hoặc cột mới.

Sắp xếp bảng theo thứ tự để tổ chức dữ liệu tốt hơn

Bây giờ có thể sắp xếp các hàng trong bảng theo thứ tự. Mọi tiêu đề bảng được ghim sẽ vẫn ở đầu bảng. Ngoài ra, việc sắp xếp các hàng trong bảng sẽ nhóm theo loại nội dung. Điều này sẽ giúp nhanh chóng hình dung, hiểu và sắp xếp dữ liệu tốt hơn.

Sử dụng thanh bên mới của bảng để quản lý các thuộc tính của bảng

Các thuộc tính bảng bây giờ sẽ được mở trong thanh bên, cho phép xem các chỉnh sửa được phản ánh trong tài liệu trong thời gian thực. Điều này tương tự như chức năng đã có trong tài liệu đối với những việc như chỉnh sửa hình ảnh.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách Thêm và Chỉnh sửa bảng.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/12/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/12/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech