Các cập nhật cho Trang tổng quan trạng thái của Google Workspace và cảnh báo trạng thái dịch vụ

Tháng 7 26, 2021


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu trải nghiệm Trang tổng quan trạng thái mới cho Google Workspace. Là một phần của bản cập nhật này, Google đang nâng cao chức năng của quy tắc cảnh báo ngừng hoạt động ứng dụng hiện có do hệ thống xác định, cung cấp thông báo qua email về gián đoạn hoặc ngừng dịch vụ thông qua Trang tổng quan trạng thái. Cụ thể, bây giờ quản trị viên có thể định cấu hình quy tắc để cũng gửi cảnh báo ngừng hoạt động của ứng dụng đến Trung tâm cảnh báo và có thể truy xuất cảnh báo bằng cách sử dụng API Trung tâm cảnh báo.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng?

Trải nghiệm trang tổng quan trạng thái mới

Sau Google Maps Platform, Trang tổng quan trạng thái Google Workspce sẽ sớm có giao diện người dùng được làm mới, cho phép quản trị viên tìm và xem thông tin trạng thái dịch vụ quan trọng nhanh hơn. Vị trí của Trang tổng quan trạng thái sẽ không thay đổi với bản cập nhật này và vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ người đăng ký nguồn cấp dữ liệu RSS.

Cảnh báo nâng cao ngừng hoạt động của ứng dụng

Bằng cách đưa cảnh báo ngừng hoạt động của ứng dụng đến Trung tâm cảnh báo, Google đang điều chỉnh phù hợp với các loại cảnh báo Google Workspace khác. Cảnh báo ngừng hoạt động ứng dụng sẽ chia sẻ một định dạng với các cảnh báo khác mà tổ chức có thể nhận được trong Trung tâm cảnh báo.

Ngoài ra, Google đã cập nhật định dạng thông báo qua email để chứa thông tin có cấu trúc như: chi tiết vấn đề chính, trạng thái của các dịch vụ bị ảnh hưởng và liên kết đến Trang tổng quan trạng thái Google Workspace.

Cuối cùng, cảnh báo ngừng hoạt động ứng dụng hiện khả dụng thông qua API Trung tâm cảnh báo và có thể được xác định bằng loại cảnh báo "AppsOutage". Điều này sẽ cho phép tích hợp với các hệ thống thông báo hoặc hệ thống ticket hiện có trong tổ chức.

Thay đổi người gửi thông báo qua email

Để phù hợp với các thông báo email khác từ Trung tâm cảnh báo, địa chỉ email của người gửi được sử dụng cho email thông báo ngừng hoạt động ứng dụng sẽ thay đổi từ workspace-noreply@google.com thành google-workspace-alerts-noreply@google.com.

Chủ đề của những email này sẽ không thay đổi (vẫn sẽ là "Cảnh báo trạng thái Google Workspace"). Mọi định tuyến hoặc lọc email dựa trên địa chỉ người gửi cũ phải được cập nhật tương ứng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên:

    • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách nhận thông báo ngừng hoạt động ứng dụng trong Trung tâm cảnh báo, qua email hoặc cả hai. Lưu ý: quản trị viên sẽ phải thực hiện hành động để xem cảnh báo trong Trung tâm cảnh báo ngay cả khi đã định cấu hình cài đặt để nhận cảnh báo qua email.

    • Thay đổi về Người gửi Thông báo qua Email: như đã lưu ý ở trên, vui lòng cập nhật bất kỳ định tuyến hoặc lọc email nào cho tài khoản của workspace-noreply@google.com thành thay đổi của google-workspace-alerts-noreply@google.com.

  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/7/2021.

  • Trang tổng quan trạng thái Google Workspace được cập nhật sẽ khả dụng trước ngày 21/7/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech