Các điểm cải tiến về quyền truy cập của ứng dụng bên thứ ba đối với Google Workspace for Education

Tháng 8 28, 2023


Tính năng mới:

Thông qua cài đặt kiểm soát quyền truy cập ứng dụng, Google giúp quản trị viên Google Workspace for Education dễ dàng kiểm soát cách các ứng dụng bên thứ ba truy cập vào dữ liệu Google của tổ chức khi người dùng đăng nhập bằng tài khoản Google Workspace for Education.

Những người dùng được chỉ định là dưới 18 tuổi sử dụng cài đặt quyền truy cập theo độ tuổi được yêu cầu quyền truy cập vào các ứng dụng chưa được quản trị viên định cấu hình bằng cài đặt quyền truy cập đáng tin cậy, hạn chế hoặc bị chặn.

https://youtu.be/ik8G2KzW6qY

Tất cả Quản trị viên Google Workspace for Education đều phải xem xét và xác nhận các tùy chọn cài đặt quyền truy cập cho các ứng dụng do bên thứ ba định cấu hình mà người dùng hiện có thể truy cập trước ngày 23/10/2023 để những người dùng được chỉ định là dưới 18 tuổi có thể duy trì quyền truy cập vào các ứng dụng của bên thứ ba đó. Quản trị viên sẽ có tùy chọn cho phép người dùng được chỉ định là dưới 18 tuổi bỏ qua việc yêu cầu quyền truy cập đối với tất cả các ứng dụng chưa được định cấu hình chỉ yêu cầu thông tin hồ sơ cơ bản cho mục đích xác thực. Những ứng dụng này sẽ có thể truy cập được đối với người dùng được chỉ định là dưới 18 tuổi mà không cần phải cấu hình thêm.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên, người dùng cuối, nhà phát triển.

Tại sao quan trọng:

Cài đặt ứng dụng của bên thứ ba rất quan trọng để bảo vệ dữ liệu của người dùng. Google đang cung cấp các biện pháp kiểm soát quyền truy cập nâng cao vào ứng dụng để quản lý quyền truy cập vào các ứng dụng của bên thứ ba đối với những người dùng được chỉ định là dưới 18 tuổi. Quản trị viên Google Workspace for Education phải xác nhận các tùy chọn cài đặt ứng dụng của bên thứ ba đối với các ứng dụng của bên thứ ba mà người dùng trong tổ chức hiện có thể truy cập trước 23/10/2023 để tránh làm gián đoạn quyền truy cập vào các ứng dụng của bên thứ ba đối với người dùng được chỉ định là dưới 18 tuổi.

Thông tin chi tiết:

Nếu muốn đặt các cấp độ truy cập khác nhau cho các nhóm người dùng cụ thể thì giờ đây quản trị viên có thể định cấu hình quyền truy cập ứng dụng của bên thứ ba theo đơn vị tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với phiên bản Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus và Teaching and Learning Upgrade.

Nguồn: LVtech