Các phương thức làm việc và phân tích dữ liệu BigQuery với Trang tính được kết nối

Tháng 4 20, 2021


Tính năng mới:

Google đang thêm một số tính năng mới sẽ cung cấp nhiều cách hơn để làm việc, hiển thị và tổ chức dữ liệu BigQuery khi sử dụng tính năng kết nối trang tính. Cụ thể, các khả năng và cải tiến mới là:

 • Thống kê cột

 • Lọc theo giá trị

 • Các trường được tính toán cho bảng tổng hợp

 • Nhóm bảng tổng hợp

 • Slicers - lọc dữ liệu theo điều kiện

Nếu chưa làm quen với BigQuery và Trang tính kết nối, hãy xem video giới thiệu.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Thống kê cột

Tính năng mới này cho phép dễ dàng truy cập thông tin chi tiết tổng hợp về dữ liệu trong bất kỳ cột nào trong bảng BigQuery. Những thông tin chi tiết này giúp người dùng nắm bắt tổng thể dữ liệu và bao gồm tổng, trung bình, trung vị, đếm số lượng giá trị duy nhất trong một vùng, tối đa, tối thiểu, danh sách các giá trị thường xuyên nhất và ít thường xuyên nhất và phân phối các giá trị trong cột.

Lọc theo giá trị

Ngoài khả năng lọc cột "theo điều kiện", giờ đây người dùng có thể lọc cột "theo giá trị". Các Trang tính được kết nối sẽ truy xuất danh sách các giá trị cho bất kỳ cột nào mà người dùng có thể truy cập để phân tích. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách lọc cột theo giá trị khi sử dụng Trang tính được kết nối.

Các trường được tính toán trong bảng tổng hợp

Các trường được tính toán cho bảng tổng hợp cho phép tổng hợp tùy chỉnh các công thức trong nhóm bảng tổng hợp. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng các trường được tính toán.

Lọc dữ liệu theo điều kiện cho các trang tính được kết nối

Người dùng có thể sử dụng bộ cắt để lọc các bảng, biểu đồ và bảng tổng hợp của Trang tính được kết nối. Bộ cắt dựa trên một cột/trường từ nguồn dữ liệu BigQuery. Lọc dữ liệu ảnh hưởng đến tất cả các biểu đồ, trích xuất và bảng tổng hợp của Trang tính được Kết nối trong cùng một tab. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng tính năng này.

Thông tin chi tiết:

Trong những tuần tới, Google sẽ giới thiệu các cải tiến theo lịch trình, cho phép tự động cập nhật ở một tần suất được chỉ định với các tùy chọn lập lịch chi tiết hơn. Các tùy chọn này bao gồm:

 • Cập nhật hàng giờ

 • Ngày bắt đầu cụ thể

 • Các tùy chọn tần suất như năm ngày một lần, hai tháng một lần, v.v.

Khi tính năng này khả dụng, Google sẽ cung cấp bản cập nhật trên Blog.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

 • Google sẽ cung cấp bản cập nhật khi có sẵn các cải tiến làm mới theo lịch trình.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus và Education Plus.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech