Các thông báo được cải thiện đối với các nhận xét và màu đánh dấu cho bảng hiển thị chữ nổi khả dụng trong Google Docs trên Web

Tháng 4 05, 2022


Tóm tắt:

Google đã cải thiện cách thông báo nhận xét và văn bản được đánh dấu với hỗ trợ chữ nổi được bật trong Google Docs. Thay đổi này giúp người dùng công nghệ hỗ trợ, bao gồm trình đọc màn hình và màn hình chữ nổi có thể làm mới, dễ dàng tương tác với các nhận xét trong tài liệu và xác định văn bản bằng màu nền dễ dàng hơn.

Khi đọc tài liệu, người dùng sẽ nghe thấy chỉ báo bắt đầu và kết thúc cho các nhận xét và màu đánh dấu cùng với phần còn lại của văn bản. Những thông báo này sẽ tôn trọng nhận xét và cài đặt văn bản được đánh dấu mà trình đọc màn hình cung cấp. Hy vọng thông tin bổ sung này đóng vai trò là ngữ cảnh hữu ích và giúp cộng tác dễ dàng hơn khi làm việc trong Google Docs.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định và người dùng có thể bật tính năng này khi đi tới Công cụ > Cài đặt chế độ trợ năng > Bật tính năng hỗ trợ chữ nổi. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách Sử dụng màn hình chữ nổi với trình chỉnh sửa tài liệu.

Thông tin chi tiết:

Người dùng nên cập nhật phiên bản mới nhất của công nghệ và trình duyệt hỗ trợ để được hưởng lợi đầy đủ từ những cải tiến này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng) ngày 29/3/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng) ngày 11/4/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech