Các tùy chọn mới để tạo kiểu phông chữ trong Google Forms

Tháng 6 23, 2022


Tính năng mới:

Google đang thêm các tùy chọn định cỡ và kiểu phông chữ bổ sung cũng như khả năng tùy chỉnh tiêu đề, tiêu đề phụ và văn bản nội dung một cách riêng biệt trong Google Forms.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng được yêu cầu cao này cho phép người dùng dễ dàng thay đổi giao diện các biểu mẫu. Người dùng có thể sử dụng các kiểu chữ và kích thước khác nhau cho các phần khác nhau của biểu mẫu.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với hiển thị khả năng tính năng) bắt đầu từ ngày 21/6/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/7/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech