Các tùy chọn mới kiểm soát lịch sử trò chuyện không theo chuỗi trong Google Chat

Tháng 5 14, 2021


Tóm tắt:

Google đang giới thiệu một kiểm soát quản trị viên mới đối với lịch sử các cuộc trò chuyện không theo chuỗi trong các phòng. Với quyền kiểm soát mới này, quản trị viên có tùy chọn để:

  • Đặt hành vi lịch sử các cuộc trò chuyện không theo chuỗi trong phòng tách biệt 1:1 và các cuộc trò chuyện nhóm: quản trị viên có thể đặt trạng thái lịch sử mặc định thành bật hoặc tắt. Điều này cũng có thể ngăn người dùng thay đổi cài đặt lịch sử mặc định cho các cuộc trò chuyện không theo chuỗi trong phòng. Lưu ý: cài đặt này không ảnh hưởng đến các cuộc trò chuyện theo chuỗi trong phòng. Lịch sử các cuộc trò chuyện theo chuỗi trong phòng luôn được bật.

Lưu ý rằng điều này sẽ chỉ ảnh hưởng đến các tổ chức sử dụng Chat; sẽ không ảnh hưởng đến các tổ chức vẫn sử dụng Hangouts cổ điển. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về những thay đổi này và các ảnh hưởng đến tổ chức.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Các tùy chọn mới này cung cấp cho Quản trị viên nhiều quyền kiểm soát và linh hoạt hơn trong việc đặt tùy chọn Lịch sử trò chuyện cho các phòng chưa đọc.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai, bắt đầu từ ngày 10/5/2021. Quản trị viên có thể đặt các điều khiển quản trị viên mới khi nhìn thấy, nhưng có thể mất vài ngày trước khi có hiệu lực. Đây là độ trễ một lần duy nhất trong quá trình triển khai. Cài đặt này sẽ hoạt động vào cuối tháng năm.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech