Các vùng dữ liệu cơ bản hiện khả dụng đối với nhiều khách hàng Google Workspace

Tháng 7 28, 2021


Tính năng mới:

Vùng dữ liệu cung cấp cho người dùng khả năng chọn nơi lưu trữ dữ liệu đối với các ứng dụng Google Workspace trong hệ thống điểm đến ổn định. Tính năng vùng dữ liệu hiện có, được gọi là vùng dữ liệu Enterprise, cung cấp đầy đủ các tính năng cho khách hàng Google Workspace Enterprise Plus và Education Plus.

Giờ đây, Google đang giới thiệu một phiên bản giới hạn hơn của các vùng dữ liệu, được gọi là vùng dữ liệu cơ bản, sẽ khả dụng đối với các khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Business Plus, Business Standard và Frontline.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Cơ sở hạ tầng đám mây được phân phối trên toàn cầu của Google Workspace giúp giảm độ trễ và bảo vệ dữ liệu bằng tính năng dự phòng theo địa lý, vì vậy hầu hết các tổ chức chọn không giới hạn địa lý đối với dữ liệu. Tuy nhiên, nếu tổ chức muốn kiểm soát nơi dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống điểm đến ổn định, các vùng dữ liệu có thể đáp ứng những nhu cầu đó.

Thông tin chi tiết:

Vùng dữ liệu cơ bản là phiên bản vùng dữ liệu hạn chế hơn so với vùng dữ liệu Enterprise, dành cho khách hàng của Google Workspace Enterprise Plus và Education Plus. Một số điểm khác biệt chính bao gồm:

  • Đơn vùng và đa vùng: vùng dữ liệu Enterprise cho phép đặt nhiều chính sách vùng, trong khi vùng dữ liệu cơ bản cung cấp tùy chọn cho chỉ một vùng.

  • Quy trình cho phép người dùng OU so với OU đầy đủ và kiểm soát nhóm: vùng dữ liệu Enterprise cho phép tùy chỉnh vùng dữ liệu cho các nhóm và đơn vị tổ chức (OU) khác nhau trong tổ chức. Các vùng dữ liệu cơ bản chỉ cho phép thiết lập một chính sách duy nhất ở cấp đơn vị tổ chức gốc.

  • Tính khả dụng của báo cáo: vùng dữ liệu Enterprise bao gồm các báo cáo chi tiết về tiến trình di chuyển của dữ liệu. Những báo cáo này sẽ không khả dụng đối với người dùng vùng dữ liệu cơ bản.

Quản trị viên cần có đầy đủ chức năng của vùng dữ liệu Enterprise có thể có quyền truy cập bằng cách truy cập trang Đăng ký trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để nâng cấp giấy phép lên Google Workspace Enterprise Plus hoặc Education Plus.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ bị tắt theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chọn vị trí địa lý cho dữ liệu.

  • Người dùng cuối: không có tác động đối với người dùng cuối.

Cài đặt có sẵn cho các vùng dữ liệu cơ bản trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/7/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Các vùng dữ liệu cơ bản khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard và Frontline.

  • Các vùng dữ liệu Enterprise đã khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Enterprise Plus và Education Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech