Chuyển đổi hàng loạt Google Sites cổ điển sang Google Sites mới bằng Classic Sites Manager

Tháng 7 29, 2021


Tóm tắt:

Vào năm 2017, Google đã thông báo rằng sẽ thay thế các Sites cổ điển bằng các Sites mới và vào năm 2019, Google cũng đã thông báo các miền sẽ có thời gian đến cuối năm 2021 để hoàn tất quá trình chuyển đổi.

Để giúp quản lý quá trình chuyển đổi, quản trị viên và người dùng cuối có thể sử dụng Trình quản lý trang web cổ điển để:

Bắt đầu từ hôm nay, người dùng có thể chuyển đổi hàng loạt Google Sites Cổ điển sang Google Sites mới bằng Trình quản lý Trang web Cổ điển. Hy vọng tính năng được yêu cầu cao này sẽ giúp người dùng chuẩn bị cho việc hoàn tất quá trình di chuyển dễ dàng hơn.

Thông tin chi tiết:

Người dùng bắt đầu chuyển đổi hàng loạt sẽ trở thành chủ sở hữu của tất cả các trang web được chuyển đổi — người dùng có thể chỉ định lại quyền sở hữu trang web bằng Trình quản lý trang web cổ điển sau khi chuyển đổi hoàn tất.

Nếu không thể chuyển đổi, các trang web sẽ bị bỏ qua và trình chuyển đổi sẽ được thông báo qua email.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng  hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/7/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Frontline.

Nguồn: LVtech